Xenophon
Xenophon

Kurou Anabasis

Oorspronkelijk: lotgevallen der 10 000 tot Cerasus aan de Zwarte Zee. Werd geschreven te Scillus n.a.v. de vrede van Antalcidas (386). Memoires met een uitgesproken anti-Perzische tendens.

Het vervolg : de verdere tocht over Thracië naar Pergamum, 10 jaar later geschreven in een andere geest – de schrijver rechtvaardigt zijn gedrag tijdens de terugtocht en betuigt zijn loyaliteit tegenover Sparta, wiens macht hij verheerlijkt.

Oikonomikos

Verhandeling over de huishoudkunde.
Verscheen ca. 361 te Athene.
Ondanks zijn technisch karakter biedt dit werk een fijn getekend beeld van het ideale Atheense huishouden.

Kurou paideia

In de vorm van een levensbeschrijving van Cyrus de Oudere zet Xenophon zijn denkbeelden uiteen over opvoeding, krijgskunde en politiek.
Geen geschiedkundig werk, maar een eigen schepping van Xenophon, een voorloper van de historische roman.

Hellènika (“Griekse aangelegenheden”)

Verhalen het einde van Athenes heerschappij en de onderlinge worstelingen der Griekse staten tot Mantinea (362).
Samenvoeging van geschriften uit Xenophons leven, voltooid te Athene ca. 356.
Het is geen echte geschiedenis, maar een kaleidoscopisch beeld van vijftig jaar Griekse oorlogen en politiek, wisselend van kleur en belichting naargelang plaats van de waarneming en tijd van de optekening der feiten. Ze bevatten een aantal boeiende episodes en taferelen.

Sokratous Apomnèmoneumata

Bundel opstellen rondom de figuur van Socrates, gevarieerd naar inhoud en vorm.
Eerste twee boeken geschreven te Scillus, de laatste twee in 355 in Athene.
Hoewel Xenophon zich van Socrates bedient om zijn eigen denkbeelden te verkondigen, geven ze waarschijnlijk toch een getrouw beeld zoals hij in het gewone dagelijkse leven optrad.

Advertenties